Privacy policy en disclaimer

Privacy policy

Het Voedingscentrum hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Voedingscentrum Nederland en zijn gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 105 te (2594) AC Den Haag.   

Waarom dit privacy statement?

Het Voedingscentrum houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de je persoonsgegeven zijn beveiligd;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Jou wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?  

Bezoek van onze websites

Als je onze website bezoekt verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, zoals het IP-adres van je computer, het tijdstip waarop je de website bezoekt en gegevens die de door jou gebruikte browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens om het gebruik van onze website te analyseren en de werking ervan te verbeteren. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons bijvoorbeeld in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. Deze gegevens bewaren wij zolang zij voor ons relevant zijn. 

Registreren op “Mijn Voedingscentrum”

Sommige diensten kunnen alleen worden gebruikt als je bent ingelogd op onze website. Daarvoor dient u zich te registreren bij Mijn Voedingscentrum door het invullen van het formulier op onze website. Bij de registratie vragen wij je om de volgende gegevens in te vullen: e-mailadres, naam, geslacht, of je zwanger bent, of je borstvoeding geeft, geboortedatum, lengte, gewicht, voorkeur vlees/vis. Wij vragen deze gegevens om je relevante informatie aan te kunnen bieden die past bij jouw persoonlijke situatie. Je kunt te allen tijde je account opheffen, je gegevens worden dan direct uit onze database verwijderd.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Via de website kun je aangeven of je onze nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen. Wij versturen nieuwsbrieven tot het moment je aangeeft die niet meer te willen ontvangen. Bij iedere nieuwsbrief staat onderaan een link waarmee je kunt aangeven je te willen uitschrijven. Je ontvangt dan van ons geen nieuwsbrieven meer, tot het moment je je weer aanmeld.  

Gebruik van “Mijn Eetmeter”

Mijn Eetmeter is een tool die kan worden gebruikt om bij te houden wat je eet. Mijn Eetmeter is via de website beschikbaar maar kan ook als app worden gedownload. Bij het gebruik van Mijn Eetmeter worden naast de gegevens die worden verwerkt in het kader van de registratie bij “Mijn Voedingscentrum”, de volgende gegevens verwerkt: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, fysieke eigenschappen zoals: lengte, gewicht en BMI, gegevens over je gezondheidstoestand zoals zwangerschap, dieetgegevens/eetgewoonten, lichamelijk inspanning. Met deze gegevens kan uitvoering gegeven worden aan de door ons aangeboden dienst: het bijhouden van je eetgewoonten, calorie inname, fysieke inspanning en het geven van advies op het gebied van voeding en beweging. De gegevens die je invoert in Mijn Eetmeter worden bewaard tot het moment je je account opheft. Dagboekgegevens worden 18 maanden bewaard en vervolgens, zonder melding, verwijderd uit onze database (of eerder in geval van opheffing account).

Kantinescan (http://kantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx)

Met de kantinescan kan beoordeeld worden hoe gezond of ongezond het aanbod van een kantine is, bijvoorbeeld bij jouw bedrijf of sportvereniging.  

Om gebruik te kunnen maken van de kantinescan moet je je registreren. Daarbij wordt gevraagd om de naam, e-mailadres, en gegevens over de soort organisatie.  

Weet wat je eet (www.wwje.nl)

“Weet wat je eet” is een gratis online lespakket over gezondheid, veiligheid en duurzaam eten voor vmbo, have, vwo en mbo. Om het lespakket te kunnen aanvragen en toegang te kunnen krijgen tot het besloten deel van de website, vragen wij je om in te loggen door middel van een e-mailadres en wachtwoord. Om in te kunnen loggen dient je je eerst te registreren. Bij de registratie vragen wij om een aantal verplichte gegevens, waaronder: voornaam, achternaam, geslacht, lengte, gewicht, geboortedatum, opleidingsniveau, e-mailadres, wachtwoord en de klascode. Deze gegevens worden gebruikt binnen het online lespakket om bijvoorbeeld een persoonlijk advies over jouw eetpatroon te geven. Zo wordt in les 3 de mogelijkheid geboden een test te doen waarmee je kunt berekenen hoeveel energie je op een dag nodig hebt en wat je BMI (body-mass index) is.  

De gegevens worden verwijderd indien je 3 jaar niet hebt ingelogd op je account. 

Onze webshop (https://webshop.voedingscentrum.nl/)

In onze webshop bieden wij tal van producten aan die kunnen worden gekocht. Als je een product besteld vragen wij je te registreren. Naast de gegevens die zijn verkregen bij registratie, worden ten behoeve van facturatie voor het gekochte product ook jouw bankrekeningnummer verwerkt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om met jou een koopovereenkomst aan te gaan en die te kunnen uitvoeren. De gegevens omtrent de transactie bewaren wij om fiscale redenen voor 7 jaar. 

Online leeromgeving en trainingen

Wij bieden je de mogelijkheid om deel te nemen aan ons e-learning programma en trainingen. Voor het kunnen deelnemen aan e-learning en de trainingen worden de volgende gegevens gevraagd:

naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, werkervaring, opleiding, geboortedatum, functie, organisatie, naam leidinggevende, website van organisatie, accountgegevens (wachtwoord en gebruikersnaam), en eventueel het nummer waaronder je bent opgenomen in een kwaliteitsregister van de eigen beroepsvereniging. 

Het doel van de verwerking is om te kunnen inloggen bij de online leeromgeving, om te beoordelen of je in aanmerking komt voor de training en voor het kunnen uitreiken van een certificaat. 

De gegevens worden verwijderd indien je 2 jaar niet hebt ingelogd op je account. 

Enquêtes

Voor het houden van enquêtes maken wij soms gebruik van de online tool die wordt aangeboden door Onderzoekdoen.nl uit Groningen. Het deelnemen aan enquêtes is uiteraard vrijwillig. Door het invullen van een enquête verstrek je persoonsgegevens aan ons. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens over je gezondheid. Door het invullen van de enquête geef je ons toestemming deze persoonsgegevens, waaronder de bijzondere persoonsgegevens, te verwerken. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken. Als je je toestemming intrekt kan het zijn dat wij de enquêteresultaten al hebben verwerkt. Bij het verwerken van de enquêteresultaten slaan wij in beginsel geen persoonsgegevens op. Dit is anders indien je persoonsgegevens zelf invoert. Er wordt geen koppeling gelegd tussen de in de enquête gegeven antwoorden en het e-mailadres waarbij wij je hebben gevraagd om aan de enquête deel te nemen. Met Onderzoekdoen.nl hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te waarborgen dat je persoonsgegevens adequaat zijn beschermd en niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

Doeleinden van het gebruik 

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden. De persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Het Voedingscentrum die zich bezig houden met de door jouw gebruikte diensten. 

Rechtsgrond van de verwerking 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen als daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn de volgende.   

Toestemming

Voor bepaalde verwerkingen vragen wij jouw toestemming. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je bepaalde gegevens over jouw gezondheid met ons deelt of je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Als we je toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. 

Als je jonger bent dan 16  jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen. 

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

Indien je met ons een overeenkomst hebt gesloten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. Bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van onze diensten of producten koopt in de webshop. 

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Bijvoorbeeld bij het versturen van nieuwsbrieven over onze producten nadat je een product in de webshop hebt gekocht. 

Bijzondere (medische) persoonsgegevens

Zoals hierboven vermeld, verzamelt het Voedingscentrum gegevens over jouw eetgedrag, dagelijkse inspanning en/of je fysieke eigenschappen, gezamenlijk “Gezondheid-gegevens” om Mijn Voedingscentrum en de daarbij horende Mijn Eetmeter-App en andere diensten aan te bieden. Gelet op het persoonlijke karakter van deze gegevens, streven wij ernaar je duidelijk te informeren over hoe de Gezondheid-gegevens gebruikt zullen worden. Aangezien deze gegevens als gevoelige gegevens kunnen worden beschouwd, nemen wij gepaste maatregelen voor het gebruik en de bescherming van deze gegevens en, waar vereist, zullen wij je toestemming vragen voor het gebruik van deze Gezondheid-gegevens. 

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers) 

Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die - uitsluitend in onze opdracht - persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.  

Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software  aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.  

Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. 

Voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven maken wij gebruik van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde dienstverleners (verwerkers). Deze partijen waarborgen een passend niveau van beveiliging van persoonsgegevens. In onze contractuele relatie met deze verwerker gebruiken wij modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (Besluit 2010/87 / EU) als passende voorzorgsmaatregelen.   

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens.  

Jouw rechten 

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Wilt u gebruik maken van uw rechten, dan kan je contact met ons opnemen via e-mail avg@voedingscentrum.nl. 

Klachten? 

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar avg@voedingscentrum.nl. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan is het altijd mogelijk om jezelf te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

Wie gebruikmaakt van de informatie op deze internetsite gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Het Voedingscentrum behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

De Stichting Voedingscentrum Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het Voedingscentrum streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan het Voedingscentrum niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Het Voedingscentrum aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site.

Links naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Het Voedingscentrum is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal het Voedingscentrum met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Je gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.